مديريت وآموزش
 منابع ارشد مدیریت آموزشی

1. مدیریت آموزشی

1. مقدمات مديريت آموزشي      -     علي علاقه بند

2. مباني نظري و اصول مديريت آموزشي-  علي علاقه بند

3.مديريت و مديريت آموزشگاهي-   محمدرضا بهرنگي

4. مديريت و رفتار سازماني -   پال هرسي و كنت بلانچارد-  علي علاقه بند

5. مديريت عمومي-   علي علاقه بند

6. مديريت آموزشي-    علي شيرازي

2.فلسفه تعلیم تربیت

1.نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش -  عبدالحسين نقيب زاده

2. اصول و فلسفه آموزش و پرورش -   علي اكبر شعاري نژاد

3.مباني و اصول آموزش و پرورش - غلامحسين شكوهي

4.آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش - ج.اف.نلر - فريدون بازرگان ديلمقاني

5. فلسفه تعليم و تربيت - عيسي ابراهيم زاده

3.روشها و فنون تدریس

1. الگوهاي جديد تدريس  - جويس بروس و ريل مارشا - محمدرضا بهرنگي

2. مهارتهاي آموزشي و پرورشي - حسن شعباني

3. كليات روشها و فنون تدريس -  امان الله صفوي

4.برنامه ریزی

1. مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی، تألیف دکتر علی تقی پور ظهیر، انتشارات آگاه.

2. مبانی برنامه ریزی آموزشی، تألیف دکتر یحیی فیوضات، انتشارات ویرایش.

3. فرایند برنامه ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه.

4. مبانی برنامه ریزی درسی، تألیف الف لویی، ترجمه دکتر فریده مشایخ.

5.نظارت و راهنمای

1. نظارت در مدیریت و راهنمایی تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه ریزی آموزشی درسی، نوشته جان وایلز و جوزف باندی، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت

2.نظارت آموزشی نوشته دکتر نیکنامی

3. نظارت و راهنمایی تعلیماتی(کاربرد فنون کلنیکی درنظارت و راهنمایی، کارورزی)، تألیف کیت اچسون و گال، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی انتشارات کمال تربیت.

6.آمــــار و روش تحقیــق:

1. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات رشد.

2. روش تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، دکتر عزت الله نادری و مریم سیف نراقی.

3 آمار توصيف در علوم رفتاري - حيدر علي هومن

4 آمار استنباطي - حيدر علي هومن

5آمار استنباطي - كيامنش

 

7.  زبان تخصصي

منابع متفرقه

|+| نوشته شده توسط فاطمه شريفي در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹  |
 مدیریت احساسات
احساسی
|+| نوشته شده توسط فاطمه شريفي در شنبه یکم آبان ۱۳۸۹  |
 مدیریت احساسات و چندگام برای تسلط بر عواطف

اگر ازشما خواسته شود درباره خودتان چند جمله توضیح دهید و یا درحالت کلی درباره خودتان صحبت کنید ،شما چه می گویید ؟ آیا احساس نمی کنید که درباره اخلاق وروحیات خود واقعا چیز زیادی نمی دانید ؟ حال ازشما می خواهیم درباره دوستتان یا یکی ازاقوامتان صحبت کنید ویا سئوال می کنیم نظرشما درباره فلان آقا یا خانم چیست ؟ دراکثر مواقع صحبت می کنید ونظرمی دهید وخیلی راحت درباره او نتیجه گیری می کنید، گویا او را بهترازخودتان می شناسید .
اینکه ما خواسته یا ناخواسته دوست نداریم درباره خودمان فکرکنیم ویادرست فکر کنیم ،دلایل زیادی دارد وآثار مختلفی برروند زندگی، احساسات ،عواطف و روابط ما می گذارد.
دربسیاری موارد آزردگی ها و مشکلات عاطفی ما نتیجه انباشته شدن احساسات حل وفصل نشده ای است که مانع می شوند ، اززمان حال وزندگی روزمره برداشت وتجربه درستی داشته باشیم .این احساسات گاه قدمتی دیرینه دارند وبه دوران کودکی برمی گردند وگاه ناشی ازیک حادثه نزدیک جروبحث بایک همکار یا همسایه است .
درهرصورت ، شما فشاری را تحمل می کنید ونیروی فراوانی را برای پنهان کردن احساسات قدیمی صرف می کنید، به گونه ای که قادر به انجام دادن امور روزمره ،مهرورزیدن وعمل به تعهد نیستید.احساسات ابراز نشده قضاوت را مخدوش وشما را بسیار حساس وعصبانی می کند . پس در برابر مسائل واکنش نامناسب نشان وکنترلتان را ازدست می دهید.
مشکلات شخصی شما مانع ازاین می شوند که با دنیا برخورد صادقانه داشته باشید. تحقیقات روان شناسان شخصیت نشان داده است که مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجب تشدید بروزصفات منفی شخصیت افراد می شود. اگرانسان بتواند محدوده تاثیر عوامل محیطی رابر رفتار وشخصیت خود کنترل کند ، کمک زیادی به سلامت روانی خود کرده است . برای رسیدن به عواطف مثبت وسازنده مهم است که نقطه ضعف های شخصیتی خود را بشناسید وبدانید که چگونه این نقاط درادراک وروابط شما اثرمی گذارد.
هدف شما این است که رشد کنید وتا حد امکان به شکوفایی وشادکامی برسید.
وقتی شما مسائل عاطفی حل نشده ای دارید ، لحظه حال را بامسائل مربوط به گذشته مخدوش می کنید . برای حل این مشکل باید معانی احساسات خود را درک کنید وبیاموزید که آنها را مستقیما ابراز ودر هرلحظه بتوانید
برطبق تحقیقات روان شناسان شخصیت ، مشکلات اقتصادی واجتماعی موجب تشدید بروز صفات منفی شخصیت افراد می شود


احساس خود را آزاد کنید وبه نحو احسن با آن کنار بیایید.

زندگی خوب واثربخش شرایطی است که بتوانید آزادانه آنچه راکه می خواهید بگویید وآنچه را می خواهید احساس کنید وبا جامعه بشری سود برسانید. اطلاع ازاستعدادهای خود برای رسیدن به زندگی شاد ضروری است . اگر می خواهید معنای زندگی را احساس کنید باید استعداد های خود را بروز دهید. یاد بگیریم آزادانه خود را باورکنیم و احساساتمان راجهت بدهیم .شما اگرناراحتی را درسینه نگه دارید ،خشم ابرازنشده را درخود انباشته می کنید ، وقتی رنجش به دل دارید ،نمی توانید به خود احساس خوبی داشته باشید، خود را شایسته موفقیت نمی دانید ودرنتیجه کارمثبتی انجام نمی دهید.
مشکل اینجاست که ما همیشه احساسات منفی خود را آن قدرقورت می دهیم تا به لحظه انفجار برسیم ، وقتی به موضوع منفی درروابط پی می بریم ،به جای آنکه آن را مطرح کنیم وراحت حرفمان رابزنیم به هزاربهانه موضوع رابه عقب می اندازیم وسکوت اختیار می کنیم ،خیلی مواق افراد ازترس اینکه روابطشان تیره شود ،احساسات منفی خود را حل نشده نگه می دارند ،غافل ازاینکه احساسات منفی وناخوشایند به مرور زمان افراد را به لحظه انفجار نزدیک می کند و روابط سالم وشاد رنگ می بازد . بالارفتن ظرفیت پذیرش انتقاد ، قدرت ومهارت بروزمناسب احساسات منفی کمک زیادی به افراد می کند ، آیا تا به حال شده است شما به خاطر مسئله ای کوچک مثل بازماندن درخمیردندان یا جا به جایی وسیله ای به طرف مقابلتان به شدت پرخاش وجهنمی به پا کنید ویا شاید خود شما به خاطر مسئله ای کوچک مورد پرخاش قرار گر فته باشید ؟
رنجش های کوچک وجمع شده سبب تحریف افکار واحساسات می شود .چطور می شود اظهار نظری کوچک ناگهان به بلوایی منجرشود که آرام کردن آن مدت ها طول می کشد؟بدیهی است این همه نیروی منفی متعلق به آن اظهارنظرکوچک یا آن مسئله ساده نیست ، بلکه علت آن را باید ازمطالب ذکرشده دربالا پیگیری کنیم .
شما مجموعه آن چیزهایی هستید که تاکنون برای شما اتفاق افتاده است .حوادث خوش وناخوش به اتفاق شما را ساخته اند . ممکن است دربسیاری ازحوادثی که برای شما اتفاق افتاده اند ، مقصر نبوده و نقشی نداشته اید .اما درهرانتخاب نوع واکنش با خود شما بوده است .حالا شما مسئولیت دارید تا گذشته خود را سامان دهید ومدیریت کنید وهرگز تحت تاثیر آن تجارب منفی باقی نمانید.
شناخت عواطف وهیجانات ودرکل شناخت خود فقط به معنی آشنایی با نقاط ضعف وکاستی های خود نیست . بهتراست که همزمان نقاط قوت ومواضع قدرت فردی را بشناسیم تا ازاین طریق بتوانیم تغییرات سازنده تری درزندگی خود ودیگران ایجاد کنیم وچون تغییرات حاصل برگرفته ازنیروهای مثبت درون است ،انگیزه فرد را برای پیشرفت وخود شکوفایی افزایش می دهد . وقتی که وارد جزیره ناشنا خته وجود خود می شوید ، چیزهای شگفت انگیزی را مشاهده خواهید کرد.
باورکردن خود وایمان داشتن به توانایی ها وقدرتمندی خودتان شرط اولیه موفقیت است .زمانی که بتوانید ازگفتن کلمه « می توانم » لذت ببرید و نیرو بگیرید . دراین صورت است که شما درانجام کارهای روزمره ورسیدن به اهدافتان به خودتان متکی هستید ونیازی به تایید دیگران ندارید ویا اینکه دیگران نمی توانند شما راازمسیر پیشرفت بازدارند .اگر بیشتر مردم اشتباهات واهمال کاری های خود را درزندگی به گردن بدشانسی وتقدیرمی اندازند به نتیجه بالا نرسیده اند
.

|+| نوشته شده توسط فاطمه شريفي در شنبه یکم آبان ۱۳۸۹  |
 مديريت بر احساسات
بايد بسيار تمرين كنيد تا اخلاق متعادل و يكنواختى داشته باشيد. براى يك مدير اصلا خوب نيست كه از مسايل كم اهميت (يا به خاطر هيچ) ناراحت ورنجيده خاطر شود. اما بايد مانند يك انسان واقعى احساسات طبيعى خود رانشان دهيد زيرا مردم دوست ندارند كه طرف مقابل آنها،احساساتش را مخفى نگه دارد.  البته خونسرد بودن در تمامى اوضاع و احوال و موقعيتها، مساله‏ى ديگرى است. دلايل بسيارى وجود دارد كه براساس آنها انسان بايد همواره خونسرد باشد اگر بتوانيد هميشه حتى در زمان بروز مشكل و دردسر، نسبتا آرام باشيد به طور يقين بهتر فكر خواهيد كرد و بنابراين براى رسيدگى به مسايل سخت و پيچيده در موقعيت بهترى قرار خواهيد داشت .اما اين نكته حايز اهميت است كه هرازگاهى هم احساسات خود رانشان دهيد زيرا در غير اين صورت زير دستانتان گمان مى‏كنند كه شما مدير آهنى يا مدير ماشينى هستيد.  براى اينكه در برخورد با انسانها مدير برجسته‏يى باشيد حتما بايد به نيروى انسانى- اصلى‏ترين عنصر و سرمايه‏ى كاروتوليد- توجه كنيد و نگران حال و احوال آنها باشيد. اين بدان معنا نيست كه براى آنها نقش مددكار اجتماعى را بازى كنيد بلكه اگر به احساسات آنان احترام بگذاريد و بكوشيد كه واقعا از گفتگو باآنها لذت ببريد دركار خود از اثر بخشى بيشترى برخوردار مى‏شويد لذا به جاى شى‏ء گرا بودن بهتر است انسان گرا باشيد.  يكى از مشكلاتى كه سازمانها دچار آن هستند اين است كه به دنبال مديران شى‏ءگرا مى‏روند و با اين معيار مديران را انتخاب مى‏كنند. ارتقاى متخصصان شى‏ءگرا و گماشتن آنها در مشاغلى كه درآن بايد برانسانها مديريت كنند آنان را مديرانى انسان گرا نخواهد كرد.    استخدام و آموزش كاركنان جديد    به تعداد سازمانهاى موجود، روشهاى مختلفى براى استخدام كارمند وجود دارد. از آنجايى كه اشاره به تك تك اين روشها نياز به نگاشتن كتاب مجزايى پيدا ميكند، در اينجا صرفا به دو يا سه مورد اشاره ميكنيم. اجازه دهيد فرض كنيم كه بخش پرسنلى ، اقدام به كارهاى مربوط به گزينش اوليه‏ى افراد ميكند، اما در مورد اينكه چه كسى به واحد تحت مسووليت شما بيايد، خود شما به عنوان مقام تصميم گيرنده‏ى نهايى محسوب مى‏شويد.  استفاده از آزمونها  با مشاركت دولت و برخى اوقات شهروندان در مراحل استخدامى ، سازمان شما مى‏تواند امتحانات كمترى از كارمندان جديد بگيرد. حتى برخى سازمانها و شركتها آزمون استخدام را كنار گذاشته‏اند و به جاى آن پس از استخدام فرد، اين طور عمل مى‏كنند كه اگر كارمندى عملكرد ضعيفى داشته باشد، خيلى زود او را اخراج مى‏كنند البته اين نوع استخدام خيلى گران تمام مى‏شود اما اگر سازمانها يا شركتها در وضعيتى قرار دارند كه نمى‏توانند افراد را براحتى جذب كنند، مى‏توانند به اين روش متوسل شوند.  مشكل ديگر ناشى از اين شيوه - غير از گران تما شدن آن - اين است كه كار مديريت را دشوارتر مى‏كند و در نهايت به روحيه‏ى افرادى كه استخدام شده‏اند ولى به دلايلى بايد اخراج شوند، صدمات جبران ناپذيرى وارد مى‏آورد.  زمانى كه نرخ بيكارى بالا است داوطلبان بيشترى وجود دارند كه از ميان آنها مى‏توان افراد مورد نظر را انتخاب كرد اما چنانچه نرخ بيكارى پايين باشد، مساله برعكس مى‏شود. اما در اينجا اوضاع و شرايطى مورد بحث ماست كه تحت كنترل قرار داشته باشد.  اگر اداره‏ى امور پرسنلى ، مسوول برگزارى امتحانات استخدامى است ، بايد ابتدا آزمونهايى را مورد نظر قرارداد كه كاملا با مشاغل متصدى مربوط هستند. مثلا اگر قراراست كارمندى را براى امور ماشين نويسى يا منشى گرى استخدام كنيد امتحان رياضى چندان مهم نيست ، بلكه تسلط فرد برزبان (انشاءو املاء) حائز اهميت است.

|+| نوشته شده توسط فاطمه شريفي در شنبه یکم آبان ۱۳۸۹  |
 
 
بالا